Read Madam Bambu– wildweaves.co.uk

Madam Bambu Madam Bambu, a r t rd n n tersine, bir kad n n de il, yapayaln z kalm bir ya l adam n roman Senar Kul altm ya n n zerinde, Belediye Mezbahas ndan emekli bir veteriner hekimdir Kar s l nce girdi i bunal mdan kendi abalar yla kamaz ve doktora ba vurur Doktor, ya am nda bir de i iklik yapmas n nerir, uzun bir tatil iyi gelecektir Ama kesinlikle yaln zl ktan kurtulmal , yeniden evlenmelidir Kar s ndan ba ka kad n tan mam , mesle ini de hi sevmemi , sosyalist g r l , kad nlar yaln zca cinsel bir nesne olarak g rm Senar Kul un i i kolay de ildir K k bir k y kasabas nda tand iki gen kad n, Senar Kul u kad n konusunda yeniden d nmeye zorlarken, kendisiyle bir hesapla maya girmesine de neden olacakt r Bu iki kad ndan biri, motelin i letmecisi Senem Han m, biri de intihar eden babas n n ge mi ini ara t ran gen , g zel Madam Bambu dur. Best Read [ Madam Bambu ] By [ Faik Baysal ] – wildweaves.co.uk

    10 thoughts on “Read Madam Bambu– wildweaves.co.uk